Innan jag bokar min husbesikning

Vad kostar en besiktning av hus?

Vi förstår att ”kostnaden beror på” inte är svaret du söker, men tyvärr är det så. Hur stort ditt hus är och vilka undersökningar som ingår avgör vilket arvode du får betala. Du kan själv kolla upp priser för våra vanligaste tjänstepaket här på webbplatsen. Välj paket eller tjänst och ange husets totala area (bo- plus biarea) så presenteras våra priser.

Glöm inte att det gäller miljonbelopp när det handlar om värdet på ett hus. I jämförelse är kostnaden för en husbesiktning ganska försumbar.

Vill du ha hjälp med något som inte har en prislapp här på webbplatsen får du gärna höra av dig till vårt Kontaktcenter. Vi hjälper dig med en offert och svarar på alla funderingar du har.

Vad kostar en fuktmätning?

Fuktmätningar görs aldrig helt ensamma utan normalt som ett komplement eller del av en annan besiktning. Till exempel kan det handla om en fuktkontroll som komplement till en överlåtelsebesiktning alternativt fuktmätningar i samband med en skadeutredning eller takbesiktning.

Priset för fuktmätningarna ingår därmed i paketpriset, om du väljer till en fuktkontroll, eller priset för tjänsten som bokas. Kika in på vår sida med paket & tjänster och välj tjänst för att få fram prisinformation. Självklart kan du även ringa eller mejla vårt Kontaktcenter.

Hur lång tid tar en husbesiktning?

Tiden för en besiktning varierar för varje hus och uppdrag. Generellt kan ändå sägas att en husbesiktning eller överlåtelsebesiktning tar runt 2 timmar. Beroende på husets storlek, ålder och konstruktion samt hur många frågor som uppstår kan det dock gå både fortare som ta längre tid.

Gör vi fler undersökningar i samband med grundbesiktningen, som fukt- och elkontroll, får du även räkna med att tiden utökas för varje kompletterande tjänst som ingår.

Kan jag beställa en besiktning åt min mamma/pappa?

Det går bra att beställa en besiktning som ombud för exempelvis en förälder. Tänk dock på att fastighetsägaren oavsett är den som ska stå som beställare. I annat fall blir det juridiska komplikationer vid exempelvis en reklamation eller ett försäkringsärende gällande fastigheten.

Det är bara personen som beställt besiktningen som kan nyttja eller reklamera den och för det måste personen lidit skada. Som ombud kan du inte anses lida skada utan det är ju fastighetens ägare som gör.

Hör gärna av dig till vårt Kontaktcenter vid fler funderingar.

Efter min husbesiktning är gjord

Är det ett bra hus?

Det är lätt att tänka att en besiktningsman måste kunna avgöra om ett hus är bra eller dåligt. Tyvärr är det inte så enkelt. För att kunna ge ett objektivt svar måste det nämligen finnas en definition på vad som är ett bra hus. I annat fall blir det en fråga om tycke och smak. En besiktningsman kanske föredrar ”platta på mark” som husgrund medan en annan lägger större vikt vid vilken typ av fasad huset har eller hur väl underhållet det är.

Vad som utgör ett bra hus beror dessutom på många kriterier, inte bara de byggtekniska. Det besiktningsmannen tycker om huset är med andra ord det som antecknats i besiktningsutlåtandet. Bra eller dåligt måste du själv avgöra. Kan du hantera underhållet som krävs och ser fördelar med husets storlek eller andra egenskaper, är det antagligen ett bra hus för dig.

Vad kostar det att åtgärda felet?

Vad olika åtgärder på ett hus kostar beror på vem som gör jobbet och vilka material som används. Som besiktningsföretag kan vi alltså inte svara på den frågan.

Renovera och underhålla hus kräver stort engagemang redan på planeringsstadiet. Kan och vill du göra jobbet själv, känner du någon kunnig eller ska du anlita en hantverkare? Föredrar du enkla material eller ska det vara lite mer exklusivt?

Förslagsvis ber du några olika butiker eller byggföretag om en offert på det som behöver åtgärdas. På så sätt får du ett marknadsmässigt pris, vanligtvis utan kostnad, som du dessutom kan välja att gå vidare med.

Är det svårt att åtgärda felet?

Arbetsinsatsen för att åtgärda ett fel beror på såväl kunskap och handlag som hur du väljer att det ska åtgärdas. Ska felet bara stoppas från att bli värre, återställas eller vill du till och med passa på att förbättra något samtidigt? Ska du göra jobbet själv eller anlita en hantverkare?

För att inte riskera att vilseleda dig undviker vi alltså att svara på frågan. Något en besiktningsman tycker är lätt kanske inte är så lätt om man aldrig gjort det förut.

Hur länge gäller en husbesiktning?

En besiktning gäller alltid husets skick på själva besiktningsdagen. Hur länge andra litar på att huset håller samma skick som vid besiktningstillfället är upp till var och en. En spekulant kanske tycker att utlåtandet är pålitligt några månader efter husbesiktningen medan försäkringsbolag kan tillåta att du tecknar en fastighetsförsäkring upp till ett år efteråt.

Tänker du däremot på hur länge vi som besiktningsföretag har ansvar så gäller en ansvarstid på två år från att uppdraget slutförts. Har vi varit försumliga och missat något under besiktningen har du alltså rätt att reklamera vår tjänst under 2 års tid. Det betyder dock inte att huset håller samma skick under den tiden.

Hör gärna av dig till vårt Kontaktcenter om du har fler funderingar.

När jag ska köpa eller sälja hus

Vem betalar besiktning av hus?

Det enkla svaret är att den som beställer husbesiktningen är den som betalar. Du behöver alltså ta ställning till om du tycker besiktningen är värd sitt pris.

Ta reda på varför det är viktigt att göra en:

Då kan du själv utvärdera om det är rätt för dig att anlita ett besiktningsbolag.

Köpa ett hus som redan är besiktat?

Finns ett besiktningsutlåtande för huset du är intresserad av har du ett bra beslutsunderlag att utgå ifrån när du bestämmer om det är rätt hus för dig. Det är dock inte alltid lätt att greppa allt som står i utlåtandet när man själv inte varit med på besiktningen. Vi rekommenderar därför alltid att du bokar en Köpbriefing, eller så kallad köpargenomgång, där besiktningsmannen går igenom utlåtandet med dig innan köpet. Då har du också möjlighet att ställa alla tänkbara frågor till besiktningsmannen som var i huset.

Är huset besiktat av oss på Husdiagnostik har du samma juridiska rätt att använda utlåtandet som säljaren. Allt som behövs är att du innan tillträdet kontaktar oss och registrerar dig som ny ägare till fastigheten. Det är ett av bevisen vi ger dig på att våra besiktningar är oberoende.

Har ett annat besiktningsföretag undersökt huset behöver du normalt överta utlåtandet så du får de juridiska rättigheterna att använda det. Något som är viktigt för att du ska kunna reklamera besiktningen om den inte utförts korrekt, och för att kunna lägga fram utlåtandet som bevis vid dolda fel i huset. De flesta andra besiktningsföretag tar ett par tusenlappar för detta.

Litar du inte på besiktningen som är gjord ska du självklart boka en egen besiktning. Husköp handlar som stora pengar, i det stora hela är kostnaden för en överlåtelsebesiktning då ganska försumbar.

Vad är undersökningsplikt?

Undersökningsplikt innebär att du som ska köpa ett hus måste undersöka det noga för att senare ha rätt till ersättning från säljaren, om fastigheten inte stämmer med vad som utlovats eller vad du kunnat förvänta dig. Du har alltså inte rätt att få ersättning för fel som du borde upptäckt innan köpet eller som då gick att vänta sig. Kan du inte bedöma husets skick och risken för framtida fel själv, är det ditt ansvar att ta hjälp.

Till vardags säger man helt enkelt att du som köpare har en undersökningsplikt. Du måste alltså ta reda på vad det är du köper, innan köpet genomförs. Kravet regleras i Jordabalken § 4 kapitel 19. Syftet är att minska tvister mellan köpare och säljare vid fastighetsaffärer.

Vi på Husdiagnostik kan hjälpa dig att uppfylla din undersökningsplikt när du vill göra ett Lyckat husköp.

Vad är ett dolt fel?

Ett dolt fel är ett fel som inte gått att upptäcka vid en okulär besiktning och som inte kunnat förväntas dyka upp baserat på husets ålder, skick eller konstruktion men som fanns vid tillträdet.

Om husets skick inte stämmer med vad som avtalats vid fastighetsaffären handlar det också om dolda fel. Har säljaren sagt att vardagsrumsgolvet är nyslipat men det finns repor och skavmärken under en matta kan det alltså räknas som dolt.

Hur länge gäller dolda fel?

Som säljare av en fastighet har du ansvar för dolda fel i 10 år från överlåtelsen, och som köpare kan du alltså reklamera ett dolt fel under samma tid.

Vad är avdragsgillt vid husförsäljning?

Du kan dra av utgifter du haft i samband med din husförsäljning när du deklarerar. Hit räknas kostnader för besiktning av huset, dolda fel-försäkring, mäklararvode, utgifter för styling och visning med mera.

Förutom försäljningsutgifter får du även dra av ditt inköpspris, lagfartskostnader och förbättringsutgifter (såsom renoveringar). Läs mer på Skatteverkets sida om försäljning av småhus.

Fackord och definitioner

Vad är en okulär besiktning?

Det enkla svaret är att en okulär besiktning är en noggrann undersökning av ett hus med hjälp av synen. Det finns dock fler aspekter att räkna in här. Vi förklarar begreppet närmare i vår artikel: Vad är en okulär besiktning och varför är överlåtelsebesiktningar okulära?

Vad är en riskkonstruktion?

Riskkonstruktioner är delar i ett hus som är byggda på sätt vi idag vet ofta leder till problem. Byggsättet var godkänt och allmänt vedertaget på sin tid men har med åren och nya levnadssätt visat sig vara riskfyllt.

Några vanliga riskkonstruktioner är krypgrunder, utreglade väggar i källare och parallelltak. Här är det vanligt att fuktskador uppstår i form av mögel, röta och dålig lukt vilket kan påverka husets bestående och de boendes hälsa.

Vid optimala förhållanden kan en riskkonstruktion hålla sig felfri under lång tid. Den kräver dock regelbunden kontroll av dig som husägare. Vill du ha hjälp med en besiktning eller skadeutredning finns vi så klart även här.

Finns din fråga inte med?

Det finns säkert fler som undrar precis samma sak, vi har bara missat att skriva upp svaret. Skicka in din fråga så hjälper du troligen dina medmänniskor på samma gång. Vi svarar så fort vi bara kan.