Varför fuktkontrollen är viktig

Fukt är ett hus värsta fiende. Det bryter sakta ner material, ger en grogrund till svamp samt orsakar mögel och dålig lukt. Fukt och problemen som följer kommer ofta krypande sakta vilket gör den svårt att upptäcka.

Enligt en undersökning Boverket gjort har närmare 40 % av alla småhus i Sverige någon typ av fuktskada (Boverkets rapport, 2011). Själva skulle vi vilja påstå att majoriteten av alla hus lider av fuktproblem. Det är inte ofta vi besiktar ett hus som inte har någon typ av fuktpåverkan.

Framför allt är det äldre hus som har eller får fuktproblem. Anledningen är att man tidigare saknade kunskap om hur man skapar fuktsäkra hus. Idag har vi betydligt mer kunskap och en branschstandard för hur man bygger fuktsäkert. Äldre hus byggdes dessutom för ett helt annat levnadssätt än vad vi har idag. Då var eldstaden husets hjärta som användes till såväl matlagning som uppvärmning och alltså trängde undan fukt året runt.

Vill du ha ett värdefullt hus och ett problemfritt husägande är en fuktkontroll därav till stor hjälp. Den kan svara på var det finns höga fukthalter och alltså var du framöver kan förvänta dig problem om inget görs. Med synen kan besiktningsmannen se tecken på fukt men med ett mätverktyg kan hen säga om fukthalterna ligger nära kritiska nivåer för när röta och mögel uppstår eller ej.

Det ingår i en fuktkontroll

Fukthalter mäts i alla utsatta delar i huset. Besiktningsmannen identifierar dessa under sin initiala husbesiktning. En utsatt del är exempelvis grunden och vinden, riskkonstruktioner, våtrum och där det finns synliga tecken på fukt, såsom en fuktfläck i ett tak eller på en vägg.

I vår fuktkontroll beräknar vi dessutom husets fukttillskott och bedömer om det förekommer fuktvandring, något andra besiktningsföretag normalt inte gör. Högt fukttillskott och fuktvandring kan visa på en undermålig ventilation och bristfällig diffusionsspärr i huset.

Följande ingår i Husdiagnostiks fuktkontroll:

  • Kontroll av fuktvandring i huset genom mätning av relativ fuktighet och beräkning av fukttillskott.
  • Fuktindikering i utsatta delar som badrum, tvättstuga och källare.
  • Mätning av relativ fuktighet och fuktkvot i utrymmen som vind och krypgrund samt i riskkonstruktioner, vid behov utförs håltagning efter godkännande av fastighetsägaren.
  • Indikering eller mätning av fukt där synliga tecken på fukt finns, till exempel i och kring fuktfläckar.
  • Analys av trolig orsak där höga fuktvärden uppmäts.
  • Analys av trolig konsekvens om höga fuktnivåer inte åtgärdas.
  • Sammanställning av alla indikeringar och mätningar med resultatet från hus- eller överlåtelsebesiktningen för ett tydligt sammanhang och bättre underlag gällande funna fel och risker.

Så går fuktkontrollen till

Utsatta delar att mäta fukt i noteras under den initiala hus- eller överlåtelsebesiktningen som alltid föregår en fuktkontroll. Därav kan fuktkontrollen endast beställas som en kompletterande tjänst och inte fristående. Hela huset måste gås igenom för att besiktningsmannen ska veta var mätningar är relevanta och viktiga att utföra.

Så långt det är möjligt håller sig besiktningsmannen till icke-förstörande mätningar. Det betyder alltså att fukthalter mäts på en yta eller i luften.

Finns riskkonstruktioner i huset, såsom en utreglad vägg i en källare, kommer besiktningsmannen dock be fastighetsägaren om att få göra ett provhål. Då borras ett hål upp i ytskiktet för att mätningar ska kunna göras på insidan av väggen.

Vanligtvis används en hålsåg och hålet som tas upp blir lika stor som för en eldosa. Återlagning görs endast provisoriskt med exempelvis ett doslock. Det kan kännas tråkigt att få ett hål i väggen men har du en riskkonstruktion finns det stort värde i att regelbundet kunna kontrollera miljön i konstruktionen. Det kan därför vara motiverat att ha kvar hålet så fler kontroller kan göras över tid.

Välj paket för att boka din fuktkontroll

Vill du ha en fuktkontroll gjord i ditt hus måste som sagt en fullständig besiktning göras först. Du bokar därför din fuktkontroll genom att välja något av våra värdefulla besiktningspaket där fuktkontrollen ingår.

Har du en specifik, pågående fuktskada i ditt hus som du behöver hjälp med ska du i stället kika mer på tjänsten Skadeutredning. Hör självklart av dig till vårt Kontaktcenter om du vill ha hjälp.