Skadeutredningen ger svar

Står du med ett märkligt fel i ditt hus kan många frågor dyka upp, inte minst från ditt försäkringsbolag. I många fall kräver försäkringsbolag en skadeutredning för att behandla ett skadeärende.

Skadeutredningen hjälper dig genom att svara på hur stor skadan är och vad som orsakat den. Dessutom får du reda på vad som behöver göras för att återställa huset. Utan en undersökning riskerar du att åtgärda symptomen i stället för det underliggande problemet. Visst kan det fungera ett tag men troligtvis kommer problemet snart tillbaka.

Syftet med utredningen är med andra ord att ta reda på skadans:

 • omfattning
 • orsak
 • nödvändig åtgärd.

Orsaken till skadan kan många gånger svara på vart ansvaret för skadan ligger, till exempel i en tvist.

Olika typer av skador

Den vanligaste typen av skador är fuktskador som mögel, röta och dålig lukt. Ofta är en fläck i taket eller på väggen den första indikationen på att något är fel men det kan också handla om en sprucken kakelplatta i badrummet, en konstig lukt eller att ett golv börjat svikta.

Skador kan även bero på olyckshändelser som brand och översvämning. Vid renovering är det inte heller helt ovanligt att misstänksamma konstruktionsfel kommer i dagen.

Så går skadeutredningen till

Utredningen består av ett flertal steg. Vi strävar alltid efter att göra så liten åverkan på huset som möjligt men ofta krävs ingrepp i huset för att en skada ska kunna undersökas.

 1. Det första som sker när besiktningsmannen är på plats är att du som fastighetsägare får redogöra för vilka problem du upplevt och visa på själva skadan.
 2. Besiktningsmannen genom för sen själv en okulär undersökning av skadan och angränsande konstruktioner samt dokumenterar hur det ser ut.
 3. Fuktmätningar av relativ luftfuktighet, fuktkvot i trä och indikering på icke-organiska material görs där det är relevant och möjligt utan ingrepp.
 4. Vid behov öppnas ytskikt i tak, vägg och/eller golv för att undersöka skadan ytterligare och kunna bedöma omfattning, orsak samt nödvändiga åtgärder.
 5. Relevanta fuktmätningar utförs i de skadade delarna som blivit åtkomliga efter att ytskikten öppnats.
 6. Provtagning av skadat material sker vid behov för vidare analys i laboratorium där det kan konstateras om svamp eller mögel förekommer samt vilken typ det handlar om.
 7. Analys och bedömning av skadans omfattning, orsak och nödvändiga åtgärder görs direkt på plats så långt det är möjligt.
 8. När alla nödvändiga undersökningar gjorts får du en muntlig sammanfattning av allt som hittats av besiktningsmannen.
 9. Därefter åker besiktningsmannen hemåt för att sammanställa allt i ett tydligt utlåtande till dig och vid behov slutföra sin analys av skadan baserat på beräkningar, eventuella laboratoriesvar etcetera.

Allt dokumenteras i ett tydligt utlåtande

Besiktningsmannen dokumenterar såväl hur skadan ser ut vid start, vilka ingrepp som görs och vad som hittas under utredningen. Foton tas både innan och under arbetets gång för att tydligt påvisa hur det sett ut och vad som gjorts.

Varje enskild felobservation noteras i utlåtandet tillsammans med dess troliga orsak och konsekvens om felet inte åtgärdas. Därtill gör besiktningsmannen en samlad bedömning av hela skadebilden. Slutligen beskrivs nödvändiga åtgärder för att åtgärda och återställa utrymmet eller konstruktionen till sitt tänkta skick.

Har laboratorieundersökningar gjorts tas även resultatet från dem med i bedömningen och rapporten från laboratoriet läggs med som en bilaga till utlåtandet.

Vad utlåtandet kan användas till

Utlåtandet från din skadeutredning kan användas som underlag för ett flertal syften.

 • I en tvist, exempelvis med en hantverkare eller i ett dolda fel-ärende. Utlåtandet kan användas både innan tvisten blivit rättslig och när den väl är det.
 • När ditt försäkringsbolag vill ha in mer information i ett försäkringsärende.
 • För att åtgärda skadan själv.
 • Vid anlitande av hantverkare för åtgärd av skadan.
 • Som en del av ett försäljningsunderlag om fastigheten ska säljas.

Du eller ditt försäkringsbolag återställer

Viktigt att vara medveten om är att ingen återställning av ett öppnat utrymme eller konstruktion görs av besiktningsmannen. När du godkänner ett ingrepp i din fastighet måste du alltså själv vara bered på att ordna med lagningen.

I många fall måste konstruktionen öppnas för att torka ut och för att bakomliggande fel ska kunna åtgärdas. Handlar det om ett försäkringsärende kommer ditt försäkringsbolag troligen lösa såväl sanering som återställning om det är nödvändigt.

Pris och tilläggskostnader

Grundarvodet för en skadeutredning är 4 990 kr. I det ingår 1 timmes arbete på plats. Tar arbetet längre tid tillkommer ett timarvode med 990 kr/timme. Vi fakturerar dock endast per påbörjad halvtimme.

Tar din skadeutredning 1,5 timme blir slutpriset alltså:

Grundarvode   1 st               4 990 kr
Timarvode     0,5 st                  495 kr
Totalt                                      5 485 kr

Om provtagning av skadat material görs för laboratorieanalys, tillkommer laboratoriets kostnad vilken beror på typ av analys.

Hör gärna av dig till vårt Kontaktcenter med frågor och funderingar.

Vi ses!
Besiktningsmännen på Husdiagnostik