Personuppgiftsansvarig

Husdiagnostik Sverige AB, med organisationsnummer 559262-9520 och postadress Nypongången 5, 611 57 Nyköping (här kallat Husdiagnostik) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas när Husdiagnostik marknadsför och utför tjänster samt vid övrig kontakt med Husdiagnostik.

Husdiagnostik kommer alltid följa gällande lagar om integritetsskydd och kommer inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om det inte specifikt anges i denna policy.

Personuppgifter som behandlas

Husdiagnostik kan komma att behandla följande personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, fakturaadress och telefonnummer.
 • Identifikationsnummer, det vill säga personnummer eller organisationsnummer.
 • Beställningsinformation såsom uppdragsnummer, beställda tjänster, uppdragsdatum, pris, eventuell rabatt och köphistorik.
 • Fastighetsuppgifter såsom fastighetsadress, fastighetsbeteckning och fotografier.
 • Korrespondens och annan information om ärenden såsom anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med vårt kontaktcenter eller våra besiktare (besiktningsmän).
 • Kundgenererade data såsom recensioner av kundupplevelsen hos Husdiagnostik, svar på enkäter och undersökningar, deltagande i event samt uppgifter lämnade i tävlingsbidrag eller vid andra marknadsföringsaktiviteter.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Husdiagnostik samlar in och behandlar personuppgifter för olika ändamål. Dessa ändamål utgör ramen för vad vi får använda dina personuppgifter till. All behandling måste dessutom stödjas på en rättslig grund för att vara laglig.

Hantera beställningar och kunduppdrag

Husdiagnostik samlar in och behandlar personuppgifter för att utföra uppdrag på eller om en fastighet. Behandlingen är nödvändig för att kunna träffa och fullfölja de avtal vi ingår med dig om dessa uppdrag.

Rättslig grund: Avtalsförpliktelse

Lämna information om och marknadsföra tjänster

Behandling av personuppgifter, främst e-postadress och telefonnummer, kan ske för att skicka information om Husdiagnostiks verksamhet, nyheter eller annan marknadsföring som bedöms vara av intresse för dig. Behandlingen sker för att kommunicera med nuvarande och möjliga framtida kunder, besvara frågor, följa upp förfrågningar och sprida kunskap om hus, husbesiktningar, husägande med relaterade ämnesområden. Du har alltid rätt att tacka nej till direkt marknadsföring.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Hantera ärenden inkomna till Husdiagnostiks kontaktcenter eller besiktningsmän

Om du kontaktar Husdiagnostik per telefon, e-post eller brev, kan vi komma att lagra anteckningar eller korrespondens med personuppgifter, om informationen kan utgöra en del av ett pågående eller framtida uppdrag alternativt ett reklamationsärende.

Laglig grund: Avtalsförpliktelse

Fullgöra rättsliga förpliktelser

Husdiagnostik är förpliktad att behandla personuppgifter för att sköta fakturering och redovisning enligt gällande lagstiftning.

Annan behandling av personuppgifter kan ske om Husdiagnostik är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut av myndighet.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Utvärdera, utveckla och förbättra Husdiagnostiks tjänster och erbjudanden

Personuppgifter kan användas för Husdiagnostiks affärsutveckling och i analyser av verksamheten såsom marknadsanalys, statistik, process- och metodutveckling samt riskhantering.

Därtill kan uppgifter behandlas i samband med kundundersökningar och enkäter gällande Husdiagnostiks utbud, erbjudanden och leverans, recensioner av kundupplevelsen hos Husdiagnostik samt aktiviteter för att förbättra vår webbplats och marknadsföring.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Behandlingens varaktighet

I enlighet med ingångna avtal sparar Husdiagnostik personuppgifter kopplade till ett uppdrag i två år från uppdragets slutförande eller under den längre tid som är påkallad av uppdragets natur.

Därutöver kan Husdiagnostik komma att spara uppgifter längre om de behövs i ett pågående reklamationsärende eller annan tvist.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Husdiagnostiks verksamhet sparas under en tid av tre år från senaste kontakten. Om en avanmälan från direktreklam görs raderas uppgifterna omedelbart.

Personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsbiträden har samma skyldighet som Husdiagnostik beträffande behandling av dina personuppgifter. Husdiagnostik anlitar underkonsulter, tillika personuppgiftsbiträden, för att utföra kunduppdrag. Dessa personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter för att kunna utföra och ansvara för tilldelade uppdrag.

Vidare kan Husdiagnostik anlita personuppgiftsbiträden för att hantera datalagring på externa servrar, ge IT-support, sköta bokföring och fakturering samt utföra marknadsföringsaktiviteter och insamling av kundrecensioner.

Delning av personuppgifter

Vi kan komma att överföra personuppgifter om dig till tredje part; såsom en köpare till din fastighet, vårt försäkringsbolag vid hantering av reklamationsärende och annan part kopplad till ett uppdrag vi utfört åt dig; i de fall det är nödvändigt för att inom ramen för uppdraget tillvarata samt iaktta dina, våra eller tredje parts rättigheter och skyldigheter.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt att:

 • Få veta om vi behandlar personuppgifter om dig.
 • Begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.
 • Begära att vi raderar dina uppgifter om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • Begära att få ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig.

Ta kontakt med oss enligt de kontaktuppgifter som framgår längst ner i denna policy om du vill utöva någon av dina rättigheter.

Du har även rätt att lämna in klagomål över vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.

Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av Husdiagnostiks integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Policyn gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

Husdiagnostik förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera denna integritetspolicy efter behov; exempelvis för att följa ändringar i lagar och förordningar.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@husdiagnostik.se eller telefonnummer 010-173 41 00. Ange gärna ”Behandling av personuppgifter” som ämne om du skickar e-post.