Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Husdiagnostik Sverige AB (Husdiagnostik) värnar om din integritet och kommer alltid följa gällande lagar om integritetsskydd. I denna integritetspolicy finns information om hur vi hanterar personuppgifter som vi samlar in eller tar emot i vår verksamhet.

Husdiagnostik är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som behandlas när uppdrag förbereds och administreras. Husdiagnostik kommer inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om det inte specifikt anges i denna policy.

Personuppgifter som behandlas

Husdiagnostik kan komma att behandla följande personuppgifter:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • fastighetsbeteckning
 • fotografi.

Om du kontaktar Husdiagnostik per telefon, e-post eller post, kan vi komma att lagra anteckningar eller korrespondens som kan innehålla personuppgifter, om informationen utgör en del av ett pågående eller framtida uppdrag alternativt ett reklamationsärende.

Ändamål och laglig grund för behandlingen

Husdiagnostik samlar in och behandlar personuppgifter för att utföra uppdrag på eller om en fastighet. Behandlingen är nödvändig för att kunna träffa och fullfölja avtal om dessa uppdrag. Därtill är Husdiagnostik förpliktad att behandla personuppgifter för att sköta fakturering och redovisning enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter kan även användas för Husdiagnostiks affärsutveckling och i analyser av verksamheten såsom marknadsanalys, statistik, metodutveckling och riskhantering. De uppgifter som behandlas på detta sätt behandlas på grundval av Husdiagnostiks berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Husdiagnostik kan vidare behandla personuppgifter, främst e-postadress och telefonnummer, för att skicka information om Husdiagnostiks verksamhet, nyheter eller annan marknadsföring som bedöms vara av intresse. Du har alltid rätt att tacka nej till direkt marknadsföring.

Slutligen kan vi komma att, utöver vad som anges ovan, behandla personuppgifter i den mån Husdiagnostik är skyldiga att göra det på grund av lag eller beslut av myndighet.

Behandlingens varaktighet

I enlighet med ingångna avtal sparar Husdiagnostik personuppgifter kopplade till ett uppdrag i tio år från uppdragets slutförande eller under den längre tid som är påkallad av uppdragets natur.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Husdiagnostiks verksamhet sparas under en tid av tre år från senaste kontakten. Om en avanmälan från direktreklam görs raderas uppgifterna omedelbart.

Personuppgiftsbiträden

Husdiagnostik anlitar underkonsulter, tillika personuppgiftsbiträden, för att utföra tjänster och uppdrag. Dessa personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter för att kunna utföra och ansvara för tilldelade uppdrag.

Vidare kan Husdiagnostik anlita personuppgiftsbiträden för att hantera datalagring på externa servrar, ge IT-support och utföra olika analyser. Personuppgiftsbiträden har samma skyldighet som Husdiagnostik beträffande behandling av dina personuppgifter.

Mottagare

Vi kan komma att överföra personuppgifter om dig till tredje part; såsom en köpare till din fastighet, vårt försäkringsbolag vid hantering av reklamationsärende och annan part kopplad till ett uppdrag utfört åt dig; i de fall det är nödvändigt för att inom ramen för uppdraget tillvarata samt iaktta dina, våra eller tredje parts rättigheter och skyldigheter.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • få veta om vi behandlar personuppgifter om dig
 • begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig
 • begära att vi raderar dina uppgifter om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen
 • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen
 • begära att få ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig

Du har även rätt att lämna in klagomål över vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Integritets­skydds­myndigheten.

Ändringar i denna integritetspolicy

Husdiagnostik förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov; exempelvis för att följa ändringar i lagar och förordningar. Eventuella ändringar publiceras på Husdiagnostiks webbplats.

Kontaktinformation

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@husdiagnostik.se, telefon 010-173 41 00 alternativt via adressen nedan.

Husdiagnostik Sverige AB
Lids Kyrkby 6, 611 91

Org.nr. 559262-9520
https://husdiagnostik.se

Välkommen till Husdiagnostik

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse när du besöker vår webbplats. Stäng det här meddelandet och fortsätt till vår sajt om du godkänner användningen enligt vår cookieinformation.